Hizmet Sözleşmesi

İşbu Sözleşme bir tarafta, T.C. Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) dan işletmeci yetkisine sahip EFETECH BİLİŞİM TELEKOMİNİKASYON GIDA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (ki bundan sonra kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, Şirket'in SMS altyapısından faydalanmak üzere başvuran gerçek veya tüzel kişi (ki bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında, MÜŞTERİ 'nin belirlediği telefon numaralarına, Toplu Sms ulaştırabilmesi konusunda, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki koşullarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

> ŞİRKET sözleşme konusu ürün ve hizmetleri kullanan MÜŞTERİ'nin, ürün ve hizmetler 'den kaynaklanan (MÜŞTERİ'nin kusur ve ihmali hariç) her türlü şikâyetlerinden tek sorumlu olduğunu kabul eder.

> ŞİRKET, MÜŞTERİ'nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, MÜŞTERİ hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır. ŞİRKET, her MÜŞTERİ için standart çözümlerini sunmakla mükelleftir.

> ŞİRKET'in kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse, MÜŞTERİ sahip olduğu kredisi bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir.

> Problemlerde, bu kuruluşların çözüm süreleri geçerlidir ve bu problemlerden kaynaklanan kesinti ve aksamalardan, ŞİRKET sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepler, Şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, MÜŞTERİ'nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri veya yasal sebepler vb. ŞİRKET'in elinde olmayan nedenlerle hizmetin geçici olarak durması haline ŞİRKET sorumlu tutulamaz. ŞİRKET'in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. ŞİRKET, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri MÜŞTERİ'lerine duyuracaktır.

> ŞİRKET, Sms gönderilecek abonenin hattının açık olmaması, Telefon yada Sms cihazı ayarlarının sms almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile GSM şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı sms'in alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez.

> ŞİRKET' her ayın 30 günü içinde Müşterinin bir önceki aya ait gönderimlerinden başarısız olanlara ait kontörleri, Müşterinin hesabına iade edecektir. İade edilecek kontör miktarı Müşteri ’nin toplam gönderiminin %20 (YüzdeYirmi)’sinden fazla olamaz. %20 ‘den fazla başarısız gönderim olması halinde aşan kısım iade edilmez.

> MÜŞTERİ, göndereceği Sms'in içeriğini hazırlarken ŞİRKET tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Sms Mesajlarından ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET'in bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır.

> MÜŞTERİ'nin sms gönderdiği numaraları yasal olarak elde ettiği kabul edilir. MÜŞTERİ, bu konuda ve kendisi tarafından gönderilmek üzere hazırlanacak olan sms metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda, bu ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC'nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını kabul eder.

> MÜŞTERİ, ŞİRKET'in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya sms Mesajlarının alıcıya isteği dışında gönderilmiş olmasından dolayı, 3.Şahıslar tarafından yöneltilebilecek her türlü tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, ŞİRKET'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını işbu sebeple ŞİRKET'in herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücü edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder

> MÜŞTERİ, kendisine teslim edilen Şifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından sorumludur. Bu konuda ŞİRKET 'ten hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ücretlendirme ve Ödeme

> MÜŞTERİ, ŞİRKET'in Web sayfasında açıklamış olduğu tarifelerden bir tanesini seçer ve seçmiş olduğu tarife fiyatları üzerinden toplu sms hizmetini satın alır. ŞİRKET Web sayfasında belirttiği tarifeleri ve tarife fiyatlarını 2 ( ikiyıl ) değiştirmeme garantisi vermektedir.

> Müşteri almış olduğu krediyi süre kısıtlaması olmaksızın, istediği zamanda tüketebilir.

> MÜŞTERİ; ŞİRKET'ten kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb. durumlarda ŞİRKET'in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Feshi

> Taraflardan biri, mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf'a yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

> Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacak ücretlendirme değişiklikleri sonucunda Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

> Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1(bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin sonundan en az bir ay öncesinden Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini bildirmediği takdirde, 1 yıllık ilave dönemler şeklinde otomatik olarak uzayacaktır.

Diğer Hususlar

> Bu Sözleşme'nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

> Hizmet bilgilerinin detayları saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ'nin adı referans bilgisi olarak kullanılabilir.

> Tebligatlar, Taraflardan ŞİRKET’in işbu Sözleşme'nin girişinde, MÜŞTERİ’nin Ekli BAŞVURU FORMU’NDA yer alan adreslerine yapılacaktır. Adres değişikliklerinde adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini bildirecektir. Aksi durumda eski adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

> MÜŞTERİ, bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların hallinde, ŞİRKET'in elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile tarafların defter ve muhasebe kayıtlarının kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder.

> Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

> Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar ortaklaşa karşılanacaktır.

> Taraflar, diğer Taraf’ın yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri, Sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devir ya da temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden fesih edilecek olup; bu duruma sebep olan Taraf diğer Taraf’ın bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.